Regulamin

1. Zakres

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego przez konsumentów i przedsiębiorców.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej, ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

Do przedsiębiorców stosuje się następujące zasady: Jeżeli przedsiębiorca korzysta z sprzecznych lub uzupełniających ogólnych warunków, ich ważność jest niniejszym sprzeczna; Stają się one częścią umowy tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziliśmy na to zgodę.

2. Partner umowy, zawarcie umowy

Umowa kupna zostaje zawarta z mendrek.equipment.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te artykuły. Możesz najpierw umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i poprawić swoje wpisy w dowolnym momencie przed wysłaniem wiążącego zamówienia, korzystając z narzędzi korygujących dostarczonych i wyjaśnionych w tym celu w procesie zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamówienia. Natychmiast po złożeniu zamówienia otrzymasz kolejne potwierdzenie drogą mailową.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Językami dostępnymi do zawarcia umowy są niemiecki i angielski.

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy dane zamówienia oraz nasze warunki w formie tekstowej. Możesz zobaczyć tekst umowy w naszym logowaniu klienta.

4. Warunki dostawy

Oprócz podanych cen produktów dodawane są koszty wysyłki. Możesz dowiedzieć się więcej o kosztach wysyłki w ofertach.

Dostarczamy tylko wysyłką. Odbiór własny towaru nie jest niestety możliwy.

Nie dostarczamy do stacji pakowania.

5. Płatność

W naszym sklepie dostępne są następujące metody płatności:


Przedpłata Jeśli wybierzesz metodę płatności zaliczki, podamy Ci nasze dane bankowe w osobnym e-mailu i dostarczymy towar po otrzymaniu płatności.

PayPal Plus W ramach usługi płatności PayPal
Plus oferujemy różne metody płatności jako usługi PayPal. Zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy online PayPal. Tam możesz wprowadzić swoje dane dotyczące płatności, potwierdzić wykorzystanie swoich danych przez PayPal i potwierdzić instrukcję płatności do PayPal.

Jeśli wybrałeś metodę płatności PayPal, musisz być tam zarejestrowany, aby móc zapłacić kwotę faktury lub najpierw zarejestrować się i potwierdzić swoje dane dostępowe. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez PayPal niezwłocznie po potwierdzeniu zlecenia płatniczego. Dalsze informacje otrzymasz podczas procesu składania zamówienia.

Karta kredytowa za pośrednictwem PayPal Jeśli
wybrałeś metodę płatności kartą kredytową, nie musisz być zarejestrowany w PayPal, aby zapłacić kwotę faktury. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona natychmiast po potwierdzeniu zlecenia płatniczego i po tym, jak Twoja legitymacja jako prawowitego posiadacza karty zostanie przeprowadzona przez wystawcę karty kredytowej na żądanie PayPal i obciąży Twoją kartę. Dalsze informacje otrzymasz podczas procesu składania zamówienia.

6. Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo do ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z opisem w zasadach anulowania.

7. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty.W przypadku przedsiębiorców obowiązuje dodatkowo: Zastrzegamy sobie prawo własności do towaru do czasu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z trwających stosunków gospodarczych. Możesz odsprzedać zastrzeżone towary w ramach zwykłej działalności gospodarczej; Z góry cedujesz na nas wszystkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży – niezależnie od tego, czy zastrzeżony towar jest łączony, czy mieszany z nowym przedmiotem – w wysokości kwoty faktury, a my akceptujemy to zlecenie. Pozostajesz upoważniony do windykacji roszczeń, ale możemy również sami zbierać roszczenia, jeśli nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań płatniczych.

8. Szkody transportowe

Do konsumentów ma zastosowanie następująca zasada: Jeśli towar jest dostarczany z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie takich błędów do dostawcy i niezwłoczny kontakt z nami. Niezłożenie skargi lub nieskontaktowanie się nie ma wpływu na roszczenia prawne i ich egzekwowanie, w szczególności na prawa gwarancyjne. Pomagają nam jednak dochodzić własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

Przedsiębiorców obowiązuje następująca zasada: Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia przechodzi na Państwa z chwilą wydania przez nas rzeczy spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji przesyłki. U akceptantów obowiązuje obowiązek kontroli i zgłaszania wad uregulowany w § 377 HGB. W przypadku pominięcia w nim uregulowanego powiadomienia, towar uważa się za przyjęty, chyba że jest to wada, która nie została rozpoznana podczas kontroli. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wadę zatajamy w sposób oszukańczy.

9. Rękojmia i gwarancje

O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej poniżej, obowiązuje ustawowe prawo do odpowiedzialności za wady.W przypadku zakupu towarów używanych przez konsumentów obowiązuje następująca zasada: jeżeli wada wystąpi po upływie roku od dostawy towaru, roszczenia z tytułu wad są wykluczone. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, można dochodzić w ustawowym terminie przedawnienia wynoszącym dwa lata od dostawy towaru. Dla przedsiębiorców termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad nowo wyprodukowanych rzeczy wynosi jeden rok od przejścia ryzyka. Sprzedaż towarów używanych podlega wyłączeniu z jakiejkolwiek gwarancji. Ustawowe terminy przedawnienia prawa regresu zgodnie z § 445a BGB pozostają nienaruszone. W odniesieniu do przedsiębiorców za porozumienie w sprawie jakości towaru uważa się tylko informacje własne oraz opisy produktów producenta, które zostały zawarte w umowie; Nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub inne oświadczenia reklamowe.Jeśli dostarczony przedmiot jest wadliwy, początkowo udzielimy gwarancji przedsiębiorcom według naszego uznania, usuwając wadę (naprawa) lub dostarczając rzecz wolną od wad (dostawa zastępcza). Powyższe ograniczenia i skrócenie terminów nie mają zastosowania do roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników• w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu• w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków i zamiaru oszustwa• w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i których przestrzeganie zapewnia  może regularnie ufać partnerom umownym (zobowiązania kardynalne)• w ramach obietnicy gwarancyjnej, jeśli została uzgodniona• w zakresie, w jakim otwarty jest zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt. Informacje na temat wszelkich obowiązujących dodatkowych gwarancji i ich dokładnych warunków można znaleźć przy produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

10. Odpowiedzialność

W przypadku roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników, zawsze ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń• w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu• w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków• w przypadku obietnic gwarancyjnych, jeśli zostały uzgodnione, lub• w zakresie, w jakim otwarty jest zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu kontrahent może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne) z powodu lekkiego zaniedbania z naszej strony, naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników, odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia należy się spodziewać. We wszystkich innych przypadkach roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

11. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można  znaleźć tutaj. Nie jesteśmy zobowiązani i nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

12. Postanowienia końcowe

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, prawo niemieckie ma zastosowanie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

Regulamin stworzony z prawnikiem copywriterem Trusted Shops we współpracy z Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.